Spoštovani,

želimo vam predstaviti možnost študija na BREZPLAČNIH študijskih programih Javna uprava I. in II. stopnje Fakultete za državne in evropske študije, članice Nove Univerze.

Redno lahko študiraio tudi zaposleni, saj se vsa predavanja izvajajo v popoldanskem času.

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija Javna uprava 1. stopnje so:

 • uspešno opravljena matura;
 • kdor je opravil poklicno mature v srednješolskem strokovnem programu ekonomski tehnik in izpit iz enega izmed naslednjih maturitetnih predmetov splošne mature: tuji jezik, sociologija, zgodovina, ekonomija, psihologija, geografija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik podiplomskega študija Javna uprava 2. stopnje so:

 • študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega podrocja (03: Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejet pred junijem 2004 z ustreznega strokovnega področja (03 : Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004 z ustreznega strokovnega podrocja (03: Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo)
 • študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obvezriosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS doloci študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tern upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetim sprejet pred 11. junijem 2004 iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tern upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004 iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tern upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

  Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Več podrobnih informacij